Grocery List in Tamil

Grocery List in Tamil

அன்பு அருந்திய உணவுப் பட்டியல்: Your Comprehensive Guide to a Grocery List in Tamil

வாழ்க்கையின் பிரதி நாளும் நிறைய தொழில்நுட்பங்களுடன் சந்திக்கும் ஒருவருக்கு, குடியுரிமை பட்டியல் என்று பொருள் பட்டியல் எழுதிப் பார்க்கும் பொழுது, அந்த பட்டியல் மிகவும் உதவிக்குறைவாக இருக்கின்றது. அதைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் ஆரோக்கியமாக உள்ளவர்களுக்கு சுவையான உணவுகளை வழங்க முடியும். இந்த பிரதிநிதியில், நாங்கள் காணவும் முழுவதும் எளிதாக உள்ள மிகவும் பயனுள்ள குடியுரிமை பட்டியலை உருவாக்குவது.

**அடிப்படை தேவைகள்:**

1. **உருளைகடாசம்:**
- பட்டாணி
- சாகு
- காய்கறி
- பீன்ஸ்
- வெங்காயம்

2. **சாகுகள்:**
- கோதுமை
- பருதி
- கிழங்கு
- பச்சை மிளகாய்
- கருவியைக் கொண்ட காய்கறிகள்

3. **எண்ணெய்:**
- எண்ணெய்
- வெள்ளையை எண்ணெய்
- கனோலா எண்ணெய்

4. **கனா பொருள்கள்:**
- டொமேட்டோஸ் (பருதி, குருமா)
- பருதி சோஸ்
- விளாகம்
- துணைப்பழங்கள் (நேரடியாக சுருட்டி)

5. **உணவுக் கொடுப்பது:**
- மைதா
- மாவு
- கடலை மாவு
- ரவை

6. **காரிகள் மற்றும் பசிகள்:**
- காய்கறிகள் (வெள்ளை, ரெட்)
- வறுத்தல் (சிக்கன், மட்டன்)
- சூப் கடலை

7. **பருதி மற்றும் உடைகள்:**
- பருதி
- தந்திரி தந்தி
- குடை

8. **காரிய மற்றும் துளிகள்:**
- காரி
- மிளகு
- தேன்
- அத்திரி

9. **சுவையான உணவு:**
- மாங்காய்
- பனங்காய்
- பால்
- தாளிசாரம்

10. **உணவுக் கொள்கைகள்:**
- முழுவதும் அந்த பட்டியலை

உடையவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றது.
- இதைச் செய்து, நீங்கள் விரைவில் அழுக்காடும் சுவையான உணவுகளை செய்துகொள்கின்றீர்கள்.

இந்த குடியுரிமை பட்டியலை உருவாக்கி, நீங்கள் அனுபவிக்கும் சுவைகளின் மூலம் எளிதில் சுவையான உணவுகளை செய்துகொள்ள முடியும். வாழ்த்துக்கள் மற்றும் சுவையான சுவையைப் பெற வாழ்க்கை அனுபவிக்கும் மொழியாக இருக்கும்!
Back to blog